چهل سالگی انقلاب؛ رهبر جامعه اسلامی

رشوه‌خواری جنایت بزرگی نسبت به ملّت و به نسل‌های بعد می‌باشد و در عوض پاداشش هم خیلی بزرگ است!
چنانکه رضاخان ایران را به انگلیس فروخت و در عوض شاه ایران شد.