به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من ....افزودن نظر