مسجد و حوزه علمیه ابوطالب(ع) ؛ درحال ساختافزودن نظر