حجت الاسلام سینایی پنجشنبه شبها بعداز نماز عشاء با خانواده های نوجوانان مکبر در مسجد و نماز گزاران در منزلشان دیدارمیکنند

حجت الاسلام سینایی پنجشنبه شبها بعداز نماز عشاء با خانواده های نوجوانان مکبر در مسجد و نماز گزاران در منزلشان دیدارمیکنند