به روایت تصویر؛ تجلیل حجت الاسلام سینایی از آتش نشانان و فرزندانشان در مسجد منیریه؛ بهمن ماه 95

به روایت تصویر؛ تجلیل حجت الاسلام سینایی از آتش نشانان و فرزندانشان در مسجد منیریه؛ بهمن ماه 95